Ohtlike jäätmete vastuvõtmise eeskiri

Juhis ohtlike jäätmete vastuvõtmiseks

 

Jäätmete kogumiskeskus töötab tööpäevadel kella 8.30 kuni 16.00. Hilisemal ajal, puhkepäevadel ja riiklikel pühadel toimub jäätmete vastuvõtmine ainult erandolukorras (avariide likvideerimine, õnnetusjuhtumid jms.) või kokkuleppel juhtkonnaga. Juhtkonnaga saab kontakti väljaspool tööaega kogumiskeskuse juhataja mobiiltelefoni kaudu.

 

2. Jäätmete kogumiskeskuses ei võeta vastu järgmisi jäätmeid, tingituna kogumiskeskuse tehnilisest varustatusest ning personali väljaõppest:

  • Radioaktiivsed jäätmed
  • Plahvatusohtlikud jäätmed

 

3. Jäätmete vastuvõtutingimused (aluseks jäätmekäitluse alane seadusandlus Eestis ning teiste jäätmekäitlejate (jäätmete taaskasutajad või töötlejad) poolt kehtestatud tehnilised tingimused)

  • Kogumiskeskuses ladustatud jäätmed peavad olema pakitud hermeetiliselt suletavatesse, tervetesse ning pakendatud jäätmete suhtes vastupidavast materjalist taarasse. Vedelad jäätmed peavad olema pakitud külmumiskindlalt 1 m3 mahuga plastikmahutitesse, 200 l või 100 l mahuga metallist või plastikust mahutitesse. Tahked jäätmed peavad olema pakitud kilega vooderdatud suurtesse nn. big-bag kottidesse (vees mittelahustuvad jäätmed), 200 l või 100 l mahuga metallist (vees mittelahustuvad jäätmed) või plastist vaatidesse.

 

  • Määrivaid, lekkivas taaras või pudenevaid jäätmeid otseselt vastu ei võeta. Nende jäätmete osas rakendatakse eelnevat pakkimist tellija territooriumil ning vastuvõtu hinnale lisandub pakendamise tasu eralditehtava kalkulatsiooni alusel.

 

  • Vastavalt Keskkonnaministri 25.09.2008 määrus nr 41 “Ohtlike jäätmete saatekirja vorm ning saatekirja koostamise, edastamise ja registreerimise kord” kehtestatud korra aluse tuleb ohtlike jäätmete üleandmisel jäätmekäitlusega tegelevale firmale täita antud määrusega kinnitatud saatekirja vorm. Nimetatud saatekirjas on fikseeritud jäätmete tekitaja, valdaja, vedaja ja käitleja andmed koos esindajate allkirjadega, samuti jäätmete kogus ja jäätmete keemilise koostise põhilised ja jäätmekäitluse ning keskkonnaohutuse seisukohalt olulised parameetrid. Jäätmete üleandja vastutab ohtlike jäätmete saatekirjale kantud informatsiooni õigsuse ja vastavuse eest ning kinnitab saatekirja kantud andmeid allkirjaga. Tavajäätmete puhul koostatakse tavajäätmete saatekiri.

 

  • Jäätmete kogumiskeskus jätab endale õiguse ebamääraselt identifitseeritud tava ja ohtlike jäätmete korral nõuda ohtlike jäätmete saatekirjale kantud jäätmete keemilise omaduste kohta Standardiameti/Eesti Akrediteerimiskeskuse poolt tunnustatud/akrediteeritud katselabori analüüsitulemusi või nende puudumisel tellida ise jäätmete üleandja kulul vastavad analüüsid eelpool toodud tingimustele vastavast laboratooriumist. Täiendavale laboratoorsele uuringule saadetavatest jäätmetest võetakse kaks paralleelset proovi, millest üks suunatakse täiendavaks uurimiseks eelpool toodud tingimustele vastavasse laboratooriumisse ning teist säilitatakse jäätmete kogumiskeskuses kuni nimetatud jäätmete lõpliku käitlemiseni.

 

  • Vastuvõetavad pakitud tava ja ohtlikud jäätmed peavad olema markeeritud etikettide ja ohumärgistega vastavalt kehtivale korrale. Samuti peab vastavalt ohtlike ainete transporti reguleerivale seadusandlusele toimuma ohtlike jäätmete transport ADR nõuetele vastavalt ning transpordil peab saadetisega kaasnema ohtlike jäätmetega transpordi avariikaart, milline kirjeldab tegutsemist avariiolukorras.

 

  • Peale tava ja/või ohtlike jäätmete saatekirja allkirjastamist jäätmete kogumiskeskuses vastutava töötaja poolt vastutab jäätmete kogumiskeskus täielikult vastuvõetud jäätmete edasise käitlemise eest. Kui jäätmetest tehtavate kontrollanalüüside tulemusena ilmnevad ohtlike jäätmete koostise osas olulised erinevused võrreldes saatelehele märgituga, siis lahendatakse erimeelsused läbirääkimiste teel. Jäätmete kogumiskeskus jätab endale õiguse saatelehele mittevastavad ohtlike jäätmete partiid kliendile tagasi saata, kusjuures tekitatud kulude (analüüsid, transport, ajutine ladustamine) kohta esitatakse kulude kalkulatsioon ning arve.

 

  • Vastuvõetud tava ja ohtlike jäätmete kogukaal fikseeritakse koheselt kasutades kaalu ning erinevuste korral ohtlike jäätmete saatekirjas tooduga arvestatakse edasisel käitlemisel ning samuti jäätmete üleandjale arve esitamisel ohtlike jäätmete kogumiskeskuses fikseeritud kaalu. Kui vastuvõetud tava ja ohtlike jäätmete partii sisaldab rohkem kui ühte nimetust, siis kaalutakse erinevad jäätmed 2 tööpäeva jooksul peale nende vastuvõtmist ning saadud andmed võrreldakse saatekirjas fikseerituga. Kokkuleppel jäätmete üleandjaga on võimalik ka jäätmete esmane kaalumine jäätmete kogumiskeskuses ning saadud tulemuste kandmine ohtlike jäätmete saatekirjale.

 

  • Tava ja ohtlike jäätmete vastuvõtmine jäätmete kogumiskeskuses on tasuline teenus. Jäätmete tekitajaga/valdajaga, kes tahab jäätmeid üle anda jäätmete kogumiskeskusesse, sõlmitakse kliendileping nimetatud teenuse osutamiseks. Kliendilepingus on fikseeritud jäätmete vastuvõtu tingimused, aga ka samuti vastuvõetavate jäätmete nomenklatuur ja osutatavate teenuste hinnad. Ühekordsete väikeste jäätmete koguste puhul, mille maksumus on alla 160 €, on võimalik jäätmete vastuvõtmine jäätmete saatekirja ning kliendi poolse garantiikirja alusel.

 


Eelpool toodud nõuete osas võib juhtkond teha mööndusi avariiliste jäätmete puhul, millised ohustavad otseselt elanikkonda või põhjustavad tõsist keskkonnareostust ning milliste identifitseerimine, markeerimine, pakkimine ja transport vajab operatiivset tegutsemist. Avariiliste jäätmete puhul võetakse need vastu Keskkonnaministeeriumi, maakondlike keskkonnateenistuste, maavalitsuse või kohaliku omavalitsuse saatekirjaga alusel. Vastuvõetud jäätmete esmane peamiste omaduste (pH, reaktsioonivõime, tule- ja plahvatusohtlikkus jne.) määramine toimub juba jäämete kogumiskeskuses enne jäätmete ümberpakkimist ja angaari paigutamist.


Elanikkonnalt ohtlike jäätmete kogumiskeskused ohtlike jäätmeid vastu ei võta.