Juhtimissüsteem

 

ISO 9001 -  SERTIFIKAAT

ISO 14001 -  SERTIFIKAAT

EMAS Keskkonnaaruanded on saadaval Keskkonnaagentuuri kodulehelt.

Juhtimissüsteemi põhieesmärgiks on kliendi soovide ja ootuste väljaselgitamise järel nende täpne täitmine, töö vastavus kehtestatud standarditele, normatiividele, lepingu tingimustele ning kliendi ootustele.

AS EcoPro juhtimispoliitika

 

AS EcoPro eesmärgiks on olla kliendikeskne, keskkonnasõbralik ja innovatiivne ettevõtte ohtlike jäätmete käitlemise valdkonnas.

 • Parendada ja kaitsta oma tegevusega keskkonda;
 • Järgida seadustest ja muudest normatiivaktidest tulenevaid vastavuskohustusi;
 • Parendada süstemaatiliselt ettevõtte juhtimissüsteemi;
 • Parendada keskkonnaalast tulemuslikkust, tegutseda jäätmekäitluses säästva arengu põhimõtete kohaselt
 • Tagada kliendi rahulolu ja usaldusväärsus huvipooltega
 • Tõsta ettevõtte töötajate keskkonnateadlikkust nende kaasamisega.

 

EcoPro AS teenuste kvaliteedi- ja keskkonnaeesmärgid Poliitika elluviimiseks on järgmised:

 • juhtimispoliitika toimivana hoidmine;
 • väljakujunenud turuosa hoidmine ja võimalusel selle kasvatamine;
 • kõik klientide tellimuste tähtaegne täitmine, tagades korrektse infovahetuse ja nõuetele vastava teenuse osutamise;
 • nõuetele mittevastava jäätmekäitlusteenuse ennetamine ja välistamine;
 • kõikide ressursside säästlik kasutamine (materjalid, kütus, energia, vesi);
 • jäätmekäitlusel parima võimaliku tehnoloogia kasutamine;
 • lepingulistes suhetes kvalifitseeritud ja teadlikke alltöövõtjate ning hankijate kasutamine;
 • töötajatele vajaliku koolituse ja pideva kvalifikatsiooni tõstmise kindlustamine;
 • oluliste keskkonnaaspektide pidev analüüs ja keskkonnamõju vähendamine.