ISO 9001, ISO 14001

ISO 9001 -  SERTIFIKAAT

ISO 14001 -  SERTIFIKAAT

Juhtimissüsteemi põhieesmärgiks on kliendi soovide ja ootuste väljaselgitamise järel nende täpne täitmine, töö vastavus kehtestatud standarditele, normatiividele, lepingu tingimustele ning kliendi ootustele.

AS EcoPro juhtimispoliitika

 

Visioon:

 • AS EcoPro on juhtiv ohtlike jäätmete käitlemise ettevõtte Eesti põhjaregioonis
 • AS EcoPro nimi seostub klientidele kompetentse ja kvaliteetset teenust osutava firmana

Märksõnadeks visiooni saavutamiseks on:

 • Tagatud reguleerivate normide, õigusaktide jm. kehtivate nõuete järgimine
 • Tegutsemine jäätmekäitluses säästva arengu põhimõtete kohaselt
 • Tagatud kliendirahulolu
 • Usaldusväärsus
 • Kohanemis- ja arenemisvõime
 • Juhtkonnapoolne eestvedamine ettevõtte arengul
 • Keskkonnasõbralikkus
 • Vastutus
 • Tagada juhtimissüsteemi toimivus.

EcoPro AS teenuse kvaliteedi- ja keskkonnaeesmärgid on järgmised:

 • juhtimispoliitika toimivana hoidmine;
 • väljakujunenud turuosa hoidmine ja võimalusel selle kasvatamine;
 • kõik klientide tellimuste tähtaegne täitmine, tagades korrektse infovahetuse ja nõuetele vastava teenuse osutamise;
 • nõuetele mittevastava jäätmekäitlusteenuse ennetamine ja välistamine;
 • kõikide ressursside säästlik kasutamine (materjalid, kütus, energia, vesi);
 • jäätmekäitlusel parima võimaliku tehnoloogia kasutamine;
 • lepingulistes suhetes kvalifitseeritud ja teadlikke alltöövõtjate ning hankijate kasutamine;
 • töötajatele vajaliku koolituse ja pideva kvalifikatsiooni tõstmise kindlustamine.