Keskkonna reostuse likvideerimine

Reostunud pinnase, pinnase- ja põhjavee puhastamine

  • in-situ meetodil - Palupera kütusehoidla
  • väljakaevamine ja kompost - Paralepa lennuväli, Naissaar, Paldiski
  • pinnase- ja põhjavee puhastamine - Keila-Joa

 

Reostuskollete likvideerimine

  • mahutiparkide ja katlamajade likvideerimine - Sillaotsa
  • mahavalgunud (ka avariilised) ohtlike jäätmete kogumine
  • lokaliseeritud (akumuleerunud) reostuskollete likvideerimine - Oonga
  • prügilate sulgemine