о. Найссаар

о. Найссаар (1997-1999)
( ликвидация загрязнения окружающей среды, выкапование, компост )

Остров Найссаар находиться на северо-западе от Таллинна и  лежит на территории в 19,037 км2.Удаленность от материка сосотовляет 9 км, а морской путь из Таллиннского порта около 19 км. Остров Найссаар являлся ареной сражений, что очень сказалось на архитектуре острова. На острове проходили сражения во времена Северной, Крымской,  а также первой и второй мировых войн.

В 1940 году все коренные жители острова были выселены с острова Найссаар советской армией. После Второй мировой войны  на острове расположился завод по комплектации мин Советского военно-морского флота. 1940. aastal saatis Vene sõjavägi tsiviilelanikud Naissaarelt ära. Pärast Teist maailmasõda rajas endise Nõukogude liidu merevägi Naissaare keskossa meremiinide komplekteerimise tehase. Lisaks saare keskossa rajatud miinitehase ladudele, hoonetele, väljakutele ja raudteeharudele oli Lõunakülas (Männikuküla) sõjaväeosa keskus, mis koosnes kümnestkonnast elumajast, staabist, klubist, jõujaamast ja kütuselaost. Naissaare põhjaosas asusid raketibaas, naftahoidla, autobaas ja kasarmud. Viimatinimetatud objektide elektriga varustamiseks oli Põhjaküla lääneranniku liivavallide taha rajatud diiseljõujaam koos kütusehoidlaga. Kütusehoidla asus ka Suursadamas (Idasadam, Kesksadam). Kõik kütusemahutid olid paigutatud keskkonnakaitset eirates liiva peale, mistõttu tankimistööde käigus ja lekkimiste tulemusel reostati otseselt pinnast.

Naissaarel on AS EcoPro keskkonnahinnanguid ja saneerimistöid teinud aastatel 1997-1999.

Aastal 1997 likvideeriti Lõunaküla kütusehoidla mahutid (19 tk) ja Naissaare sadama kütusehoidla mahutid (26 tk). Mahutite alune reostunud pinnas paigutati kompostimisaunadesse. Lisaks sellele tehti Põhjaküla raketibaasi kütusehoidlates samiinireostuse uuringuid. Raketikütuse reostust Naissaarel ei tuvastatud, mistõttu võib arvata, et kasutusel oli olnud tahke raketikütus.


Aastal 1998 jätkati eelneval aastal moodustatud pinnaseaunade kompostimisega. Lisaks eelnevale teostati Põhjaküla naftareostuse uuringud, mille alusel toimusid diiseljõujaama mahutipargi (12 mahutit) likvideerimine ja reostunud pinnase (300 m3) puhastamine kompostimise teel. Samal aastal teostati veel Naissaare põhjavee ja pinnasevee seiret kaheksast kaevust (1 puurkaev ja 7 salvkaevu) ning koguti rannikualadelt ja metsast ohtlikke jäätmeid.

В 1999 году были завершены работы по компосту  загрязненной почвы на острове Найссаар в Lõunaküla и  Põhjaküla.

Naissaare keskkonnakaitselisteks uuringuteks ja saneerimistöödeks eraldas Keskkonnaministeeriumi sõjaväekomisjon ca 1,68 miljonit krooni.

Naissaarel läbi viidud olulisemad keskkonnakahjustuste inventariseerimis- ja saneerimistööd:

  1. Naissaare keskkonnseisundi hinnang. Ökoloogia Instituut. 1993;
  2. Naissaare looduskeskkonnale endise NSVL sõjaväeosade poolt tekitatud kahjude hindamine. AS Ecoman. 1993,1994;
  3. Ohtlike jäätmete kogumine Naissaarelt. AS Ecoman. 1996;
  4. Naissaare reostunud pinnase puhastamine. AS EcoPro. 1997;
  5. Naissaare sadama mahutipargi likvideerimine. AS EcoPro. 1997;
  6. Täiendavad tööd Lõunaküla kütusehoidla likvideerimiseks ja raketibaasi uuringuteks. AS EcoPro. 1997;
  7. Naissaare reostunud pinnase puhastamine. AS EcoPro. 1998;
  8. Naissaare Põhjaküla kütusehoidla reostusuuringud ja kütusehoidla likvideerimine. AS EcoPro. 1997;
  9. Naissaare Lõunaküla pinnasereostuse likvideerimine. AS EcoPro. 1999;
  10. Naissaare Põhjaküla diiseljõujaama pinnasereostuse likvideerimine. AS EcoPro. 1999.