Paralepa lennuväli

Paralepa (Haapsalu, Ungru) lennuväli (1995-1999)
(keskkonnareostuse likvideerimine, väljakaevamine ja kompostimine)

 Paralepa lennuväljal on AS EcoPro keskkonnahinnanguid ja saneerimistöid teinud aastatel 1995-1999. Aastal 1995 teostati samiinireostuse hindamist, 1996 koristati lennuväljalt ohtlikke jäätmeid. Paralepa lennuvälja reostunud pinnase puhastamist teostati aastail 1997-1999 (1997-1998 koostöös OÜ Georemestiga). Hetkel asub Haapsalu lennuväljal AS EcoPro reostunud pinnase komposteerimisväljak.

Endise Nõukogude Liidu armee poolt kasutatud Paralepa lennuväli (Haapsalu, Ungru) asub Läänemaal Ridala vallas Haapsalu ja Rohuküla vahel. Lennuväli laiub ca 800 ha suurusel maa-alal. Paralepa lennuväljal ei olnud väga suuri avariisid, kuid lekkeid ja mahutitest väljavoolamisi esines sageli. Kütusekaoks ladudest ja trassidest hinnati 200-400 liitrit päevas. AS Maves tegi antud alal keskkonnakahjustuste hinnangu, mille alusel oli põhjavesi reostunud 7,3 ha ja pinnas 1,5 ha suurusel alal. Lennuväljal fikseeriti kokku 425 reostuskollet ning jäätmete koguseks hinnati 2300 tonni.

 Haapsalu lennuväljal tehti 1997. a jooksul töid kahel peamisel reostunud objektil - autopargi ja peakütuselao territooriumil. Autopargi territooriumilt eemaldati kütusemahutid ning reostunud pinnas paigutati aunadesse angaaride esisele asfaltplatsile. Reostunud pinnas puhastati kompostimismeetodil ning aasta lõpuks oli naftaproduktide sisaldus pinnases alanenud kuni 1400 mg/kg (algtase peale lisandite segamist oli 4500 mg/kg). Peakütuselao territooriumil lammutati kolm suurt kütusemahutit ning tühjendati ja eemaldati mahutite ümbruses olevad torustikud. Reostunud pinnas (keskmine reostustase 23 500 mg/kg) kaevati välja, segati saepuruga ning paigutati kõrval olevale betoonplatsile aunadesse. Naftaproduktide sisaldus aunades oli aasta lõpuks alanenud 100 mg/kg. Peakütuselao pinnas komposteerus oluliselt kiiremini, kuna sealsed naftaproduktid olid kergemini biodegradeeruvad kui autopargi territooriumil.

Lennuväljal jätkati 1998. a reostuse likvideerimistöid nii autopargi kui ka peakütuselao territooriumil. Autopargi territooriumil kaevati lahti eelnevate uuringute põhjal lisaks tuvastatud reostunud ala ning väljakaevatud pinnas paigutati samas kõrval asuvatesse pinnaseaunadesse. Peakütuselao territooriumil lõpetati kolme suure kütusemahuti likvideerimine ning lisaks likvideeriti veel kuus väiksemat kütusemahutit koos torustike ja pumbamajaga. Lennuvälja territooriumil jätkati 1999. a aunadesse koondatud pinnase komposteerimisega. Aasta lõpus võetud proovide alusel lükati osa pinnasest kohapeal laiali ning teine osa veeti Pullapää prügilasse. Lisaks pinnaseaunade likvideerimisele autopargi territooriumil lükati täis ka 1998. a toimunud tööde käigus tehtud kaevised.